Nieuws
Mobiliteitsvergoeding bij wijziging werkgever: rugzakmodel
 
Sinds 1 januari 2018 kunnen werknemers een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken, inruilen voor een mobiliteitsvergoeding mits respecteren van een wachtperiode.
 
Bij wijziging van werkgever gelden voor deze wachtperiode enkele bijzondere regels opdat een werknemer sneller op de mobiliteitsvergoeding kan overstappen.
 
Wanneer de werknemer bij zijn vorige werkgever:
  • al een mobiliteitsvergoeding had, kan hij deze verderzetten bij de nieuwe werkgever;
  • in de loop van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag al 12 maanden over een bedrijfswagen heeft beschikt én minstens 3 maanden ononderbroken onmiddellijk voorafgaand aan de uitdiensttreding, kan hij de mobiliteitsvergoeding onmiddellijk aanvragen bij de nieuwe werkgever;
  • nog geen 12 maanden de beschikking had over een bedrijfswagen, kan hij deze periode verderzetten en vervolledigen bij zijn nieuwe werkgever.
 
Uiteraard telkens op voorwaarde dat zowel de oude als nieuwe werkgever bedrijfswagens en/of een mobiliteitsvergoeding aanbieden én de nieuwe werkgever akkoord gaat met de toekenning van de mobiliteitsvergoeding.
 
Bedrijfswagenattest bij uit dienst
 
Wanneer een werknemer een mobiliteitsvergoeding wil krijgen of verderzetten op basis van de bedrijfswagen die hij ter beschikking had bij zijn vorige werkgever, heeft de nieuwe werkgever nood aan bijkomende informatie.
 
Hij moet immers kunnen nagaan of (en vanaf wanneer) de werknemer recht heeft op een mobiliteitsvergoeding. Maar hij moet ook de hoogte van de mobiliteitsvergoeding kunnen bepalen, de belastbare basis ervan in hoofde van de werknemer kunnen berekenen en de correcte aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting kunnen toepassen.
 
Daarom moet de oude werkgever uiterlijk bij het einde van de arbeidsovereenkomst, aan de werknemer een document bezorgen dat de noodzakelijke inlichtingen bevat met betrekking tot de bedrijfswagen die voor de bepaling van de mobiliteitsvergoeding in aanmerking komt. Wanneer de werknemer reeds een mobiliteitsvergoeding geniet, zal dit ook op het document vermeld moeten worden.
 
Modeldocument
 
De verplichting tot het afleveren van een "bedrijfswagenattest" geldt sinds 6 januari 2019.
Het Sociaal Administratiekantoor stelt een modeldocument ter beschikking dat u kan bezorgen aan uw werknemer die op moment van uitdiensttreding over een bedrijfswagen beschikt of een mobiliteitsvergoeding geniet.
 
Opgelet!
 
Er zitten nog wat wijzigingen in de pijplijn rond de mobiliteitsvergoeding. Zo zou een werknemer die nieuw in dienst komt bij een werkgever onmiddellijk in het systeem van de mobiliteitsvergoeding kunnen stappen wanneer hij start in een functie waaraan een bedrijfswagen is verbonden.
Het hele "rugzakmodel" zou daardoor komen te vervallen, waardoor ook het bedrijfswagenattest overbodig wordt.
 
Deze wijziging zou in werking treden vanaf 1 januari 2019 maar gelet op het huidige politieke klimaat heerst er onzekerheid of en wanneer deze bijsturingen doorgevoerd zullen worden. We volgen dit nauwgezet op. 
 
Tot dan is het bedrijfswagenattest een noodzakelijk document bij uit dienst.