Nieuws
Versoepeling pas vanaf 1 maart 2019
Nu alle ogen gericht zijn op het mobiliteitsbudget, zouden we bijna vergeten dat de regering ook enkele versoepelingen wil aanbrengen aan het systeem van de mobiliteitsvergoeding of 'cash for car'.
 
Door deze versoepelingen moeten beide mobiliteitsoplossingen volwaardige alternatieven worden voor elkaar.
De invoering van het mobiliteitsbudget is gepland voor 1 maart 2019. Dat is meteen ook de datum waarop de wijzigingen aan het 'cash for car'-systeem van start gaan.
 
Welke wijzigingen staan op stapel?
 
Toepassingsgebied
Het systeem zal niet langer enkel toegankelijk zijn voor werknemers die al gedurende een welbepaalde periode over een bedrijfswagen beschikken, maar ook voor wie al voldoende lang voor een bedrijfswagen in aanmerking komt.
 
Vanaf 1 maart 2019 kan een werknemer ook een mobiliteitsvergoeding aanvragen bij de huidige werkgever wanneer hij:
 
  • op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken voor een bedrijfswagen in aanmerking komt; EN
  • minstens 12 maanden voor een bedrijfswagen in aanmerking komt in een periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag.
 
Deze minimumtermijnen gelden nooit bij aanwerving en evenmin bij een bevordering of functiewijziging die plaats vindt vóór 1 maart 2019.
Wie pas daarna door bevordering/functiewijziging in aanmerking komt voor een bedrijfswagen, zal deze minimumtermijnen wél moeten uitzitten.
 
Overgang werkgever - bedrijfswagenattest
De bijzondere regels die gelden bij wijziging van werkgever, verdwijnen. Het beschikken over (of in aanmerking komen voor) een bedrijfswagen, wordt binnenkort uitsluitend beoordeeld bij de huidige werkgever.
 
Dat betekent dat ook het bedrijfswagenattest, vanaf 1 maart 2019, overbodig wordt.
 
Momenteel moet de werkgever dit attest uiterlijk bij het einde van de arbeidsovereenkomst, bezorgen aan elke werknemer die een bedrijfswagen ter beschikking heeft of een mobiliteitsvergoeding ontvangt.
 
Mobiliteitsvergoeding: van statisch naar dynamisch
De mobiliteitsvergoeding is een statisch gegeven. Op het moment van inlevering van de wagen ligt de grootte van de mobiliteitsvergoeding vast. Carrièrewendingen beïnvloeden het bedrag niet.
 
Ook daar komt vanaf 1 maart 2019 verandering in. Naar analogie met het mobiliteitsbudget, zal de mobiliteitsvergoeding kunnen stijgen of dalen bij een bevordering of functieverandering.
 
Antimisbruikbepaling: geen vervanging bestaand voordeel
Instappen in het systeem van de mobiliteitsvergoeding is niet toegelaten wanneer de bedrijfswagen die men wil inleveren, het resultaat was van een omzetting van loon/bestaande voordelen (salary sacrifice).
 
Anders dan eerder gemeld, verdwijnt deze oorspronkelijke antimisbruikbepaling niet. Meer nog: ze wordt uitgebreid.
 
Vanaf 1 maart 2019 zal ook de toekenning van de mobiliteitsvergoeding zélf niet gekoppeld mogen zijn aan een gehele of gedeeltelijke omzetting van bestaande voordelen. Met uitzondering van voordelen die men eerder verkreeg als compensatie voor het niet aanvaarden van een bedrijfswagen.
 
Eigen bijdrage
Wanneer de werknemer een bijdrage betaalt aan de werkgever voor het gebruik van de wagen, vermindert men de mobiliteitsvergoeding met deze eigen bijdrage.
 
Men voorziet nu ook dat deze eigen bijdrage in mindering mag worden gebracht van het belastbaar voordeel verbonden aan de mobiliteitsvergoeding.
 
Vanaf wanneer?
De ingrepen om de mobiliteitsvergoeding meer af te stemmen op het mobiliteitsbudget treden op 1 maart 2019 in werking.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Bron:  www.dekamer.be - Wetsontwerp tot wijziging, wat de mobiliteitsvergoeding betreft, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, doc. 3382.