Starten met personeel

De aanwerving van een eerste werknemer brengt heel wat administratieve stappen met zich mee:

  • een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten en een Dimona-aangifte vóór de aanvang van de tewerkstelling

  • opmaak van een arbeidsovereenkomst

  • inschrijving bij de RSZ en het Ontvangkantoor der directe belastingen

  • aansluiting bij een kinderbijslagfonds

  • aansluiting bij een kas voor jaarlijkse vakantie indien de onderneming arbeiders tewerkstelt

  • aansluiting bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

  • opmaak van een arbeidsreglement

  • zorgen voor een degelijk onthaal van de werknemer

  • bepaling van het paritair comité waaronder de werknemer zal ressorteren en die zal bepalen met welke sectorale afspraken de werkgever en werknemer zullen moeten rekening houden

Services